Medlemsskap

Klubben er åpen for medlemsskap for alle.
For å være aktiv skytter må du i tillegg ha gjennomgått godkjent sikkerhetskurs.

Årskontingenten for 2020 er kr. 1100,- og innbetales til kontonr: 1503.44.41674.
Husstandsmedlemmer betaler kr. 550,-
For rekrutter er det gratis medlemskap til og med det året de fyller 21 år. Innmeldingsskjema kan fås hos skyteleder, eller det kan lastes ned og gis skyteleder på banen. Link: Skjema.

Hvis du er nytt medlem, angi navn, adresse og fødselsdato på giroen/nettbankmeldingen.
Når du har betalt kontigenten sender du en mail til sortlandpistolklubb@gmail.com,
med navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epostadresse.
Dette benyttes for innmelding i NSF's sentrale medlemsregister.

Har du ikke fullført sikkerhetskurs er det likevel mulig å delta på treninger under oppsyn av skyteleder.
Skyteleder vil gjennomgå grunnleggende sikkerhetsregler, og følge utøverne tett opp på banen.


Bekreftelse på medlemsskap for søknad om erverv av eget våpen: 
For å søke om erverv av eget våpen må du ha vært aktivt medlem av pistolklubb i minst 6 mnd. Medlemsskap regnes fra datoen du betaler medlemskontingent. Du må ha gjennomført klubbens sikkerhetskurs, eller tilsvarende godkjent sikkerhetskurs fra andre. Ved 1. gangs søknad må du ha minst 12 oppmøter på organisert trening, før vi utsteder attest. Her teller også oppmøter uten at man er medlem av klubben. Ved senere søknader må du oppfylle lovens minstekrav til aktivitet som er minst 4 oppmøter pr. år. Medlemskontingent for inneværende år må være betalt før utstedelse av attest.